Rodzina Salezjańska

Rodzina Salezjańska św. Jana Bosko jest zjednoczeniem wspólnot, instytutów zakonnych i świeckich oraz grup apostolskich, które:

 • żyją tym samym duchem salezjańskim, wywodzącym się od św. Jana Bosko,
 • podejmują w różnych zakresach to samo posłannictwo młodzieżowe,
 • zobowiązują się do wzajemnej współpracy i współdziałania
 • są oficjalnie uznane.

W świecie istnieje 21 gałęzi Rodziny Salezjańskiej zrzeszających ponad 400 000 członków, ponadto 27 grup, wspólnot i zgromadzeń zakonnych zgłosiło chęć przynależności do Rodziny Salezjańskiej zrzeszających ponad 5000 członków.

Są to:

ZGROMADZENIE ŚWIĘTEGO MICHAŁA ARCHANIOŁA
 • Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła (potoczna nazwa Michaelici) zostało erygowane 29 września 1921r. przez biskupa Adama Stefana Sapiehę, a zatwierdzone przez Stolicę Apostolską 15 czerwca 1966r.
 • Założycielem Michaelitów jest sługa Boży ks. Bronisław Markiewicz (1842-1912), który od 1886r. związał się dziełami i duchem ks. Bosko.
 • Ks. Bronisław Markiewicz w 1892r. przybył do Miejsca Piastowego k. Krosna gdzie na wzór św. Jana Bosko zajął się wychowaniem młodzieży opuszczonej.
 • W lipcu 1898r. założył miesięcznik „Powściągliwość i Praca”, które do tej pory z powodzeniem funkcjonuje.
 • Zgromadzenie liczy ponad 320 członków.
 • Charyzmatem Zgromadzenia jest wychowanie dzieci i młodzieży, zwłaszcza najuboższej i zaniedbanej religijnie, przez prowadzenie ośrodków wychowawczych, oratoriów, pracy duszpasterskiej i wydawniczej, a także rekolekcyjno-misyjnej.
STOWARZYSZENIE MAMY MAŁGORZATY

Stowarzyszenie Mamy Małgorzaty jest jedną z gałęzi Rodziny Salezjańskiej. Jest ono ruchem o charakterze duchowo – modlitewnym zrzeszającym Rodziców i członków rodziny salezjanów przynależących do Inspektorii św. Wojciecha w Pile.

Przynależność do Stowarzyszenia opiera się na zasadzie dobrowolności i jest proponowana rodzinie po złożeniu przez salezjanina pierwszej profesji w Towarzystwie Salezjańskim.

Patronką Stowarzyszenia Mamy Małgorzaty jest Służebnica Boża Małgorzata Ochiena – matka św. Jana Bosko, która twórczo towarzyszyła mu na drodze realizacji kapłańskiego powołania i była pierwszą jego współpracownicą w dziele wychowania młodzieży.

Cele SMM są następujące:

 • Budowanie duchowej jedności między Rodzinami współbraci a Inspektorią św. Wojciecha w Pile zgodnie z art. 46 i 76 Regulaminów Towarzystwa  św. Franciszka Salezego.
 • Budowanie duchowej jedności Stowarzyszenia z całą Rodziną Salezjańską.
 • Codzienna modlitwa zrzeszonych członków rodziny salezjanów o wytrwanie w powołaniu w formie odmawiania aktu oddania Niepokalnej Maryi Wspomożycielce
 • Modlitwa o rozwój dzieł salezjańskich i wierność charyzmatowi św. Jana Bosko dla salezjanów z Inspektorii św. Wojciecha.
 • Modlitwa o nowe i święte powołania do Zgromadzenia Salezjańskiego.
 • Integracja rodzin salezjanów z Inspektorii św. Wojciecha w Pile.

Członkowie SMM uczestniczą w dobrach duchowych płynących z modlitwy salezjanów za członków swoich rodzin, zarówno tych żyjących, jak i zmarłych. Korzystają także z duchowego bogactwa całej Rodziny Salezjańskiej.

Wyrazem jedności członków Stowarzyszenia Mamy Małgorzaty z Rodziną Salezjańską są:

 • Spotkania członków SMM w regionach z racji Uroczystości św. Jana Bosko 31 stycznia i 24 maja z racji Uroczystości Wspomożycielki Wiernych, lub w innych terminach uzgodnionych z ks. opiekunem regionalnym SMM.
 • Inspektorialne spotkanie członków SMM organizowane co dwa lata przez opiekuna inspektorialnego Stowarzyszenia.
 • Pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych i miejsc historycznych związanych z działalnością salezjanów w Polsce oraz z życiem i działalnością św. Jana Bosko i Służebnicy Bożej Małgorzaty Ochiena organizowane co dwa lata przez opiekuna inspektorialnego Stowarzyszenia.
 • Spotkania członków SMM z ks. Inspektorem z racji wizytacji placówek będących siedzibą regionu.
 • Regularna modlitwa członków SMM w intencjach określonych w punkcie dotyczącym celów Stowarzyszenia.
 • Otrzymywanie Biuletynu „Rodzina Salezjańska”, gdzie znajdować się będą stałe działy poświęcone działalności SMM.
 • Otrzymywanie okólnych listów: świąteczno – noworocznego i wielkanocnego przygotowanego przez inspektorialnego opiekuna SMM.