W I niedzielę Adwentu (30 listopada 2014 r.) Kościół w Polsce rozpocznie nowy rok duszpasterski – jest on częścią programu czteroletniego, nawiązującego do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 r.

Praca duszpasterska przez najbliższe lata będzie skupiała się wokół haseł: „Wierzę w Syna Bożego” (2013/1014), „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię” (2014/2015), „Nowe życie w Chrystusie” (2015/2016), „Idźcie i głoście” (2016/2017). Cały, czteroletni program nosi nazwę: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa” – ma poprowadzić wiernych poprzez doświadczenie wiary, nawrócenia oraz chrztu ku postawie apostolstwa. Chodzi o to, by wierni jeszcze bardziej pogłębili swoją więź z Jezusem, jeszcze lepiej Go poznali, pokochali i naśladowali; by uświadomili sobie jeszcze lepiej łaski sakramentów (zwłaszcza chrztu św.) i z tych sakramentów korzystali; by kształtowali postawy duchowe i moralne zgodnie z wyznawaną wiarą; by jeszcze bardziej angażowali się w życie Kościoła i dawali świadectwo chrześcijańskiego życia; by jeszcze pełniej uświadomili sobie i podjęli odpowiedzialność za kształtowanie życia rodzinnego, społecznego i zawodowego w duchu wiary.

Oprócz kontynuacji założeń poprzedniego roku duszpasterskiego i podjętych działań w parafii, w naszych rodzinach i w osobistym życiu (rekolekcje kerygmatyczne, biblijne ożywienie duszpasterstwa, katecheza dorosłych przed chrztem dziecka), priorytetami nowego roku duszpasterskiego („Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”) są:

 • dojrzała wiara – ukazanie drogi życia człowieka jako wydarzenia, w którym jest obecny Stwórca: towarzyszenie człowiekowi na jego drodze życia, by mógł odkryć Boga, pomoc w stałej formacji wiernych, kształtowanie żywej relacji z Bogiem (przede wszystkim w słowie Bożym i sakramentach) i konsekwentnego życia zgodnego z wiarą;
 • nawrócenie – budzenie wrażliwości człowieka na zło i grzech, głoszenie nawrócenia w Chrystusie, który ma moc odpuszczenia grzechów, rozbudzenie nowego zapału w przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania oraz mocniejsze zaakcentowanie wynagrodzenia za grzechy;
 • radość i nadzieja – odkrywanie owoców nawrócenia w życiu człowieka, wdzięczność za osoby konsekrowane i modlitwa o nowe powołania, stawanie się uczniami-misjonarzami, ożywienie duszpasterstwa młodych w parafii.

Ten rok będzie okazją do m.in. zaakcentowania znaczenia sakramentu pokuty i pojednania, posługi konfesjonału z głoszeniem słowa Bożego, celebracji nabożeństw pokutnych (obrzęd pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią i rozgrzeszeniem, noc konfesjonałów, możliwość modlitwy wstawienniczej, możliwość rozmowy przed spowiedzią lub po niej), przypomnienia dawnych aktów pokutnych (np. korzystanie z wody święconej), ukazywania roli znaku krzyża w życiu chrześcijanina (troska o krzyże w parafii), popularyzacji błogosławienia dzieci przez rodziców.

Realizacja tego programu będzie się odbywać również m.in. przez:

 • głoszenie słowa Bożego w homiliach;
 • rekolekcje ewangelizacyjne (kerygmatyczne);
 • troska o katechezę szkolną i parafialną;
 • dalsza troska o przygotowanie i celebrowanie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, troska o niedzielną Eucharystię, posługa diakonii parafialnej, kontynuacja odnowy przygotowania do chrztu, celebracja nabożeństw pokutnych, wprowadzenia obrzędu obmycia nóg w Wielki Czwartek i uroczystego celebrowania Wigilii Paschalnej z odnowieniem przymierza chrzcielnego oraz uroczystego przeżywania tygodnia modlitw przed Zesłaniem Ducha Świętego, celebrowanie Drogi Światła;
 • dalsze ożywienie parafialnego zespołu charytatywnego Caritas;
 • duszpasterskie wsparcie małżeństw i rodzin;
 • tworzenie wspólnot młodzieżowych odpowiedzialnych za przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r., przyjęcie młodych ze świata, przygotowanie do wizyty papieża Franciszka w Polsce;
 • troska o formację i modlitwa za kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego (m.in. Seminarium 35+, Rok Życia Konsekrowanego w 2015 r.), świadectwo życia osób konsekrowanych, ich udział w życiu Kościoła (m.in. piesza pielgrzymka na Jasną Górę), katechezy poświęcone życiu konsekrowanemu;
 • kontynuacja nabożeństw pierwszych sobót miesiąca (fatimskie wezwanie do nawrócenia – Wielka Nowenna Fatimska przed 100. rocznicą objawień w 2017 r.).

Tegorocznemu hasłu towarzyszyć będzie symbol krzyża oraz przykłady świętych: Teresy od Jezusa, doktora Kościoła, założycielki zakonu karmelitów bosych (w 500. rocznicę jej urodzin), Jana Bosko (w 200. rocznicę urodzin) i o. Pio, charyzmatycznego spowiednika. W dalszym ciągu będziemy powierzać nasze rodziny opiece bł. Edmunda Bojanowskiego, założyciela sióstr służebniczek.

Ilustracja tego roku przedstawia ukrzyżowanie Jezusa wraz z dwoma łotrami i moment nawrócenia jednego z nich: ma nas pobudzać do patrzenia z nadzieją na proces nawrócenia: jak długo żyjemy, nigdy nie jest za późno.