W Kancelarii...

Intencje Mszy Świętych

Msze Święte można zamawiać w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania lub codziennie w zakrystii po Mszy Świętej.

Chrzest

Udzielany jest w każdą II i IV niedzielę miesiąca na sumie o godz. 11:00. Należy się zgłosić na 2 -3 tygodnie przed planowanym terminem chrztu i dostarczyć akt urodzenia dziecka z USC oraz dane rodziców i rodziców chrzestnych. Rodzice chrzestni spoza naszej parafii winni dostarczyć od swojego Proboszcza zaświadczenie, zezwalające na piastowanie godności rodzica chrzestnego. 

Kan. 874. § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; (nie może żyć w związku niesakramentalnym)

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Małżeństwo

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia narzeczonej lub narzeczonego. Na trzy miesiące przed ślubem narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej (najlepiej w czwartek) do spisania protokołu badania kanonicznego narzeczonych przynosząc ze sobą: dowody osobiste, świadectwa chrztu, świadectwo bierzmowania oraz świadectwo ukończenia Kursu Przedmałżeñskiego. Świadectwo chrztu winno zawierać adnotację, że wydane jest do ślubu kościelnego i musi być wystawione nie więcej niż 6 miesięcy przed datą ślubu.

Przy zawieraniu małżeństwa konkordatowego, tzn. małżeństwa kanonicznego mającego skutki cywilno-prawne, narzeczeni muszą przedłożyć zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jest ono ważne 3 miesiące od daty wydania przez USC. Zapowiedzi są głoszone lub wywieszane w gablocie w parafii narzeczonego i narzeczonej. Podstawą ogłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa jest spisanie protokołu. Jeśli któraś ze stron należy do innej parafii, otrzymuje specjalne pismo dla swojego księdza proboszcza z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii. Po wygłoszeniu zapowiedzi zaświadczenie przekazuje się do parafii, w której został spisany protokół.

Narzeczeni są zobowiązani do udziału w kursie przedmałżeńskim (chyba, że zrobili to wcześniej) i w 3 spotkaniach w poradni rodzinnej. Wskazane jest by uczestniczyli w tych naukach w parafii, gdzie będzie spisany protokół.

Narzeczonych obowiązują dwie spowiedzi przedślubne - miesiąc przed ślubem i dzień przed ślubem lub w dniu ślubu. Przy spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź przedślubna.

Sakrament małżeństwa jest udzielany podczas Mszy św. Przed celebracją narzeczeni oraz dwóch pełnoletnich świadków (potrzebne są ich dowody osobiste) stawiają się w kancelarii, aby złożyć podpisy w księgach parafialnych i na zaświadczeniach z USC. Kapłan podpisuje się dopiero po zawarciu tego małżeństwa na potwierdzenie faktu zawarcia. Jedno z podpisanych zaświadczeń otrzymują nowożeńcy, drugie zostaje w aktach parafialnych, a trzecie zostaje przekazane przez księdza proboszcza do USC.

Pogrzeb

Wymagane dokumenty do pogrzebu chrześcijańskiego:

- akt zgonu

- uzgodnienie z firmą pogrzebową

- ewentualne zaświadczenie o przyjętych przed śmiercią sakramentach.

Po śmierci, nawet jeśli pogrzeb ma odbyć się w innej parafii, powinniśmy zgłosić ten fakt w kancelarii parafialnej, aby uzyskać pozwolenie na pogrzeb poza parafią.

e-Kancelaria

Zapraszamy do składania zapytań przez naszą skrzynkę podawczą naszej e-kancelarii